Phone:(56)621-10-34

Mail:kancelaria@kancelaria-causa.pl

Kontakt

Kariera

Zasady wynagradzania

Usługi

Zespół

O Kancelarii

O Kancelarii

<

Kancelaria została założona przez radcę prawnego Magdalenę Myrcha w 2004 roku, a od 2013 roku przekształciła się w spółkę partnerską radców prawnych. Jako główny filar naszej działalności przyjęliśmy oferowanie klientom skutecznych i kreatywnych rozwiązań. Optymalne kierowanie przedsiębiorstwem to nie tylko umiejętne wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia z zakresu handlu, marketingu czy rachunkowości, ale także nieustanne zmaganie się z systemem przepisów prawnych. Mając na uwadze, w jak dużym stopniu sprawne posługiwanie się tymi przepisami wpływa na podejmowanie codziennych decyzji biznesowych, oferujemy szerokie doradztwo w tym zakresie.

Bogate doświadczenie w obsłudze prawnej i windykacji należności nabyliśmy dzięki świadczeniu usług osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz podmiotom gospodarczym działających w formie spółek handlowych. Naszych klientów reprezentowaliśmy przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych, sądów administracyjnych, przed sądami arbitrażowym, a także przed Sądem Najwyższym. Doceniając wysoką jakość świadczonych usług, opartych na pełnym zaangażowaniu i profesjonalizmie, zaufały nam reprezentujące różnorodne dziedziny gospodarki renomowane firmy. Ich siedziby mieszczą się nie tylko w Toruniu, ale także w Warszawie, Łodzi czy Bydgoszczy. Nasz zespół jest przygotowany by sprostać nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom.

Zespół

Magdalena Myrcha

Radca prawny, założycielka Kancelarii i wspólniczka

Radca prawny wpisana na listę radców prawnych pod numerem Tr - 627. Urodziła się w Toruniu. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2000 roku. W latach 2000 – 2004 odbyła aplikację radcowską pod patronatem dr Wiesława Radomskiego, którą zakończyła z wynikiem bardzo dobrym oraz z wyróżnieniem.

W pracy zawodowej zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa cywilnego i rodzinnego oraz prawa własności intelektualnej.
Swoje działania koncentruje na obsłudze podmiotów działających na rynkach telekomunikacyjnych, informatycznych i budowlanych. Wielokrotnie doradzała w zakresie wprowadzania na rynek nowatorskich rozwiązań technologicznych, takich jak cloud computing czy aplikacje mobilne. W swoim dorobku ma także kompleksowo przeprowadzone fuzje spółek informatycznych.

W wolnych chwilach czas spędza z rodziną. Ma dwóch synów: Mateusza i Maksa, których od najmłodszych lat uczy miłości do sportu. Sama uwielbia jazdę na nartach, grę w tenisa i rolki.

Paweł Cieciura

Radca prawny, wspólnik

Od 2012 roku wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu pod numerem: Tr-870. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Egzamin radcowski zdał z wyróżnieniem - jako jedna z trzech najlepszych osób w izbie toruńskiej. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

W kancelarii odpowiedzialny przede wszystkim za prowadzenie spraw gospodarczych, w tym głównie sporów na tle umów o roboty budowlane. Dodatkowo zajmuje się rozwiązywaniem korporacyjnych problemów przy obsłudze spółek prawa handlowego.

Interesuje się procesem cywilnym, publikuje w czasopismach branżowych, w tym w „Radcy Prawnym” i „Przeglądzie Prawa Egzekucyjnego”.

Lubi swoją pracę. Do każdej sprawy podchodzi z pełnym zaangażowaniem i stara się zrobić wszystko, by uzyskać dla klienta korzystny rezultat.

W wolnych chwilach czyta książki i chodzi na mecze siatkówki. Urlopy najchętniej spędza w Bieszczadach.

Arkadiusz Myrcha

Radca prawny, wspólnik

Urodził się w Toruniu. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 2009 roku z oceną bardzo dobry. Pracę magisterska dotyczyła prawnej ochrony prawa do prywatności osób pełniących funkcję publiczną.

W czasie studiów pełnił funkcje Przewodniczącego Samorządu Studenckiego UMK oraz Wiceprzewodniczącego Forum Uniwersytetów Polskich.

W pracy zawodowej zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego i administracyjno – gospodarczego. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania są sprawy z zakresu Partnerstwa publiczno – prywatnego, koncesji na roboty budowlane oraz zamówień publicznych.

Poza praktyką prawniczą wypełnia także mandat radnego Rady Miasta Torunia. Oprócz bieżącego reprezentowania mieszkańców swojego okręgu, koncentruje się na kreowaniu wśród torunian idei społeczeństwa obywatelskiego. Jest członkiem komisji kultury, promocji i turystyki oraz Wiceprzewodniczącym Komisji budżetu.

Wolne chwile spędza w towarzystwie osób bliskich. Jest również wielkim fanem sportu, a w szczególności piłki nożnej. Interesuje się historią i polityką. Aktywnie uczestniczy także w działaniach Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.

Michał Tomczewski

Aplikant radcowski

Urodził się w Płońsku. Studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończył w 2015 roku. Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu.

Pierwsze praktyczne umiejętności zdobywał poprzez praktyki studenckie. Z Kancelarią związany jest od 2014 roku. W trakcie studiów szczególnym zainteresowaniem obdarzył prawo rodzinne, czego efektem była praca magisterska dotycząca obowiązku alimentacyjnego rodziców względem pełnoletnich dzieci, napisana pod kierunkiem prof. UMK, dr. hab. T. Justyńskiego.

W pracy zawodowej zajmuje się między innymi windykacją należności, obsługą prawną spółek prawa handlowego, a także sporządzaniem różnorodnych umów i opinii prawnych. Przedmiotem jego zainteresowania są również sprawy związane ze świadczeniami alimentacyjnymi oraz przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Wolne chwile lubi spędzać w sposób aktywny. Uwielbia jazdę na rowerze oraz grę w piłkę nożną. Na co dzień interesuje się sportem, przede wszystkim piłką nożną i żużlem.

Usługi

Prawo gospodarcze i prawo spółek obejmuje:

 1. Przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i prawa spółek
 2. Doradztwo przy wyborze optymalnych sposobów i form rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 3. Sporządzanie aktów założycielskich, statutów spółek, fundacji i stowarzyszeń
 4. Prowadzenie postępowań rejestrowych spółek i wszelkich innych podmiotów gospodarczych,
 5. Obsługę organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych,
 6. Opracowywanie porozumień między wspólnikami/akcjonariuszami,
 7. Rozwiązywanie sporów pomiędzy spółką a wspólnikami/ akcjonariuszami,
 8. Przekształcenia formy prawnej podmiotów gospodarczych oraz łączenia i podziału spółek prawa handlowego,
 9. Nabywanie i zbywanie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego,
 10. Postępowanie likwidacyjne w celu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców.

Windykacja należności obejmuje:

 1. Wezwanie dłużnika do zapłaty,
 2. Prowadzenie negocjacji z dłużnikiem na etapie przedsądowym oraz sądowym,
 3. Zabezpieczenie majątku dłużnika przed wszczęciem postępowania, zapobiegające ucieczce z majątkiem,
 4. Prowadzenie postępowania sądowego,
 5. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego, ukierunkowanego na odzyskanie pełnej kwoty zadłużenia wraz z kosztami sądowymi oraz egzekucyjnymi poniesionymi przez wierzyciela,
 6. Nadzór egzekucji komorniczej,
 7. Przygotowanie raportów z prowadzonych działań windykacyjnych,
 8. Możliwość monitorowania sprawy na każdym etapie postępowania windykacyjnego.
 9. Obsługę procesów z tzw. skargi pauliańskiej, w wyniku której rozporządzenia majątkiem dokonane przez dłużnika zostają uznane przez sąd za bezskuteczne w stosunku do wierzyciela,
  umożliwiając ezgekucję ze składników majątkowych zbytych na rzecz osób trzecich.
 10. Prawo wyboru komornika umożliwia kancelarii współpracę z kancelariami komorniczymi, oferującymi szybkie i sprawne prowadzenie spraw egzekucyjnych.

Prawo własności intelektualnej obejmuje:

 1. Przygotowywania opinii prawnych w sprawach z zakresu ochrony praw autorskich oraz obrotu takimi prawami;
 2. Prowadzenie transakcji nabywania praw autorskich i pokrewnych;
 3. Prowadzenie sporów dotyczących naruszenia dóbr osobistych;
 4. Prowadzenie negocjacji oraz spraw sądowych w przypadku naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych;
 5. Przygotowanie i weryfikację umów z zakresu prawa własności przemysłowej, a w szczególności umów o przeniesienie praw ochronnych do znaku towarowego, umów licencyjnych
  na używanie znaków towarowych,
 6. Zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących naruszeń znaków towarowych i patentów.

PPP / Koncesja na roboty budowlane i usługi / Zamówienia publiczne obejmuje:

 1. Przygotowanie procedur udzielania zamówień publicznych,
 2. Przygotowanie regulaminów i niezbędnych wzorów pism, formularzy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 3. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania, w tym pomoc w wyborze odpowiedniego trybu postępowania, w określeniu warunków udziału
  w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, w przygotowaniu istotnych postanowień umowy, weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z przepisami ustawy,
  weryfikacja treści ogłoszenia, itp.;
 4. Pomoc w przygotowaniu pism kierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
 5. Przygotowywanie odpowiedzi na odwołania, a także zastępstwo w postępowaniach odwoławczych i sądowych,
 6. Pomoc w weryfikacji złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i/lub złożonych ofert, wsparcie w trakcie prowadzenia negocjacji;
 7. bieżące doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia postępowań, w tym również przygotowywanie opinii w tym zakresie;

Prawo ubezpieczeniowe obejmuje:

 1. Dochodzenie odszkodowań z tytułu szkody wyrządzonej osobom (np. uszczerbek na zdrowiu, błędy w sztuce lekarskiej)
 2. Dochodzenie odszkodowań z tytułu szkody wyrządzonej w mieniu (np. uszkodzenie pojazdu na skutek kolizji drogowej).

Prawo cywilne obejmuje:

 1. Przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa cywilnego
 2. Sporządzanie umów i projektów umów dotyczących wszelkich czynności prawnych,
 3. Opiniowanie i negocjacji umów,
 4. Uczestnictwo w negocjacjach;
 5. Dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z wszelkiego rodzaju umów.
 6. Bieżące doradztwo z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, prawa ubezpieczeniowego, prawa własności intelektualnej, prawa administracyjnego,
 7. Opracowywanie pozwów, interwencji, apelacji, kasacji, skarg i sprzeciwów,
 8. Zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych
 9. Zastępstwo prawne przed organami administracji państwowej i samorządowej
 10. Prowadzenie spraw spadkowych

Prawo rodzinne:

 1. Przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego
 2. Sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa (rozwody, separacje)
 3. Sprawy związane z alimentami
 4. Sprawy majątkowe (podział majątku wspólnego, majątkowe umowy małżeńskie)

Prawo pracy:

 1. Przygotowywania opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy
 2. Przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów
  związanych z nawiązywaniem stosunku pracy,
 3. Doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
 4. Tworzenie i opiniowanie regulaminów oraz innych wewnętrznych przepisów prawa pracy,
 5. Reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych wynikających z prawa pracy.

Zasady wynagradzania

Stosujemy następujące systemy rozliczeniowe:

 1. Stawka godzinowa – wynagrodzenie stanowi sumę przepracowanych godzin koniecznych dla realizacji zlecenia (stawka ustalana jest indywidualnie z Klientem)
 2. Ryczałt - Kwota miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego obejmuje wynagrodzenie za wszelkie czynności związane ze świadczeniem obsługi prawnej na rzecz Zleceniodawcy.
 3. Wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy – ustalane indywidualnie z Klientem.

  Minimalne stawki za prowadzenie spraw sądowych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, z którym można się zapoznać klikając tutaj

Kariera

Pragnąc wyjść naprzeciw potrzebom studentów Wydziału Prawa i Administracji UMK w zdobywaniu nowych umiejętności umożliwiamy odbywanie okresowych praktyk studenckich, podczas których oferujemy praktyki w zakresie:

 • sporządzania projektów pism procesowych,
 • sporządzania projektów opinii i wniosków,
 • prowadzenie biura

Wszystkich zainteresowanych studentów IV i V roku Prawa prosimy o kontakt na adres kancelaria@kancelaria-causa.pl wraz z załączonym CV. W tytule maila proszę wpisać „praktyka studencka”.

Patrycja Eckert - Zaczkiewicz

Aplikantka

Gabriela Zieńko

Aplikantka

Kontakt

Telefon

Fax

E-Mail

Adress
NIP

:  (56) 621-10-34

:  (56) 640-15-88

:  kancelaria@kancelaria-causa.pl

:  Spółka Partnerska Radców Prawnych
   ul.Fałata 15/1
   87-100 Toruń


  956-230-25-96


Radca prawny Magdalena Myrcha:

Tel: 504-057-577
e-mail: magdalena.myrcha@kancelaria-causa.pl


Radca prawny Paweł Cieciura:

Tel: 516-937-557
e-mail: pawel.cieciura@kancelaria-causa.pl


Radca prawny Arkadiusz Myrcha:

Tel: 533-840-201
e-mail: arkadiusz.myrcha@kancelaria-causa.pl


Radca prawny nowy:

Tel: xxx
e-mail: nowy@kancelaria-causa.pl